неделя, 11 ноември 2007 г.

Скандални саморазкрития от Контролния съвет на Софийския университет

Въпреки налагането на почти тоталитарно управление във висшите училища в България, отделни звена в университетите са запазили способността си за обективна оценка и желание за спазване законите и демократичните принципи на една европейска държава.
Доказателство за това е Отчетът на Контролния съвет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” за дейността през периода 12 ноември 2003 – 23 октомври 2007.
Всъщност това все още е проекто-отчет, който впоследствие може под принуда да бъде “коригиран”. Липсата на прозрачност и демократичност в академичните среди не позволява достъп до такъв документ от широката гражданска общественост. Самият документ е получен анонимно по електронна поща, което е показателно за страха от похватите на академичния произвол.
По-важни извадки от този документ:
· в Биологическия факултет са произведени няколко незаконни избора - избран е заместник-декан…, както и ръководители на катедри …;
· съществено нарушение беше констатирано в Богословския факултет, където първоначално е избран за декан държавен служител…;
· във Факултета по журналистика и масова комуникация е произведен незаконен избор за ръководител на катедра „Печат и книгоиздаване". И това нарушение, аналогично на случая с Биологическия факултет, не беше отстранено, а ректорът подписа допълнително споразумение с незаконно избрания ръководител, което също не е добър атестат за университет, претендиращ да бъде национален флаг на духовността;
· във Факултета по класически и нови филологии е произведен незаконен избор за ръководител на катедра „Езици и култури от Източна Азия"…. Това е едно от малкото нарушения, отстранени в определения срок;
· в Геолого-географския факултет в продължение на 2 мандата за ръководител на катедра „Регионална и политическа география", в противоречие с действащите през съответните периоди правилници на Софийския университет, е избирано и назначавано лице …, което няма право да заема такава длъжност поради обстоятелството, че е ръководител на политическа партия. Образуването по този повод на дело във ВАС не променя незаконността на извършените в противоречие със съответните разпоредби от правилниците действия, по които няма реакция от компетентните за това органи. По многобройните жалби… до момента са проведени 17 съдебни заседания. Делото е прекратявано вече 5 пъти от различни състави на Софийския градски съд и на ВАС;
· в Химическия факултет едно и също лице беше избрано за ръководител на две катедри;
· За съжаление, с изключение на случаите с Богословски факултет, Факултета по класически и нови филологии и Факултета по математика и информатика, досега вече месеци и години не са предприети произтичащите от нарушенията мерки. Не намираме такъв подход за академичен. Апелираме за уважение на правилата, които сами сме създали;
· Контролният съвет с тревога желае отново да привлече вниманието върху нееднократно констатираните слабости в произвеждането на избори за студентски представители в Общото събрание на Университета и в общите събрания на неговите структурни звена;
· Видно е от представената документация, че въпреки поканата твърде малък брой студенти участват в съответните събрания на студентските общности, поради което те не могат да бъдат квалифицирани като „общи". … в протоколите за избор не е отразен нито общият брой на студентите, нито броят на присъствалите, а само на гласувалите. … през 2003 г. не е произвеждан избор, а поради съвпадане на броя на предложенията с определената квота всички предложени са били обявени за избрани;
· По никакви правила не могат да бъдат признати за редовни последните избори, при гласуването в които не е имало списъци с магистрантите и не е могъл да бъде упражняван контрол за действителната принадлежност към избирателната общност;
· …се яви само председателят с аргумента, че само той еднолично представлява Студентския съвет и може да изразява мнения от негово име. Контролният съвет дълбоко се съмнява в демократичността на подобен подход и подобни принципи. Съмнява се в представителността на студентските представители и в изразяването на действителните общи интереси на голяма, ако не на по-голямата част от студентите;
· Не е познат в света демократичен принцип, според който представителите на определена общност да се излъчват от единици - членове на общността. Това повдига и въпроса дали „избраните" по такъв начин студенти се чувстват представители на студентската общност, или на една групичка от нея, която ги е излъчила;
· Впрочем, извършваните от Контролния съвет проверки оформиха нашето убеждение за една опасна тенденция - Студентският съвет не се утвърждава и не се възприема като демократичен орган на студентското самоуправление, а като форма за задоволяване на лични потребности на някои негови членове. Забелязват се неприемливи авторитарни тенденции като еднолично представителство от председателя на Студентския съвет, нередовни заседания на съвета и на неговото изпълнително бюро, несъответни на демократичните и академичните принципи действия, като издаване на заповеди и забрани от председателя на Студентския съвет и т.н. Забелязваме и неприемливо за нас ухажване на студентите в предизборни периоди, даване на неизпълними обещания, подминаване без реакция на някои недостатъци в дейността на Студентския съвет и др. За Контролния съвет това са несъответни на академичната традиция действия;
· поради липса на каквито и да е доказателства за противното, Контролният съвет намери, че не са произведени избори за ръководители на катедри, чиито мандат отдавна е изтекъл;
· има случаи, в които не е известно защо мандатът на определен ръководител на катедра не съвпада с общия мандат на останалите ръководители в едно и също структурно звено;
· прави впечатление големият брой случаи на назначаване на „временно изпълняващи длъжността". Това, както е известно, може да стане за срок до 3 месеца. Има случаи обаче, когато „временното" изпълняване се превръща в постоянно, без да е оформено по надлежния ред;
· Досега не се правят никакви проверки на реалността на декларираната от факултетите преподавателска заетост, която в някои случаи означава, че един преподавател има 1165 часа годишна заетост;
· Учудване буди ширещата се в академичното пространство информация за заплащане например на допълнителни възнаграждения на служителите в отдел „Студенти" за записване на новоприети и прехвърлени студенти - при това не за конкретно положен извънреден труд, а с обща сума;
· смятаме, че рязко следва да бъдат ограничени разходите за луксозни нужди - например непрекъснато увеличаване на автомобилния парк на ректорското ръководство с луксозни леки и други автомобили; увеличаване на броя на луксозните заведения за хранене; провеждане на заседания на Академическия съвет на морския бряг; необосновани екзотични пътувания извън страната и пр.;
· настояваме за по-голяма гласност в провеждането на обществени поръчки и на резултатите от тях. Понастоящем няма никаква система нито за информиране, нито за контролиране на управлението на университетските имоти, за тяхното използване и разходите за тяхната издръжка;
· Тревожно е, че в нашия университет, съдейки от постъпващите в Контролния съвет сигнали, декан може да посегне физически на преподавател в ръководения от него факултет; че член на ръководството на Студентския съвет (дори избран за негов председател) може да подправи документ; че преподавател може да преправи или да представи неистински протокол от заседание на катедрен съвет или протокол с невярно съдържание... Не просто е тревожно, а позорно!
Целия отчет на Контролния съвет на Софийския университет потвърждава и дава нови доказателства за липсата на демократичност и наличието на законов произвол в рамките на академичната автономия. Особено сериозни са забележките към Студентския съвет (“Студентският съвет не се утвърждава и не се възприема като демократичен орган на студентското самоуправление, а като форма за задоволяване на лични потребности на някои негови членове”). Същевременно се отчита и скритото одобрение към порочните практики в студентското представителство (“Забелязваме и неприемливо за нас ухажване на студентите в предизборни периоди, даване на неизпълними обещания, подминаване без реакция на някои недостатъци в дейността на Студентския съвет и др.”).

Няма коментари: