неделя, 11 ноември 2007 г.

Скандални саморазкрития от Контролния съвет на Софийския университет

Въпреки налагането на почти тоталитарно управление във висшите училища в България, отделни звена в университетите са запазили способността си за обективна оценка и желание за спазване законите и демократичните принципи на една европейска държава.
Доказателство за това е Отчетът на Контролния съвет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” за дейността през периода 12 ноември 2003 – 23 октомври 2007.
Всъщност това все още е проекто-отчет, който впоследствие може под принуда да бъде “коригиран”. Липсата на прозрачност и демократичност в академичните среди не позволява достъп до такъв документ от широката гражданска общественост. Самият документ е получен анонимно по електронна поща, което е показателно за страха от похватите на академичния произвол.
По-важни извадки от този документ:
· в Биологическия факултет са произведени няколко незаконни избора - избран е заместник-декан…, както и ръководители на катедри …;
· съществено нарушение беше констатирано в Богословския факултет, където първоначално е избран за декан държавен служител…;
· във Факултета по журналистика и масова комуникация е произведен незаконен избор за ръководител на катедра „Печат и книгоиздаване". И това нарушение, аналогично на случая с Биологическия факултет, не беше отстранено, а ректорът подписа допълнително споразумение с незаконно избрания ръководител, което също не е добър атестат за университет, претендиращ да бъде национален флаг на духовността;
· във Факултета по класически и нови филологии е произведен незаконен избор за ръководител на катедра „Езици и култури от Източна Азия"…. Това е едно от малкото нарушения, отстранени в определения срок;
· в Геолого-географския факултет в продължение на 2 мандата за ръководител на катедра „Регионална и политическа география", в противоречие с действащите през съответните периоди правилници на Софийския университет, е избирано и назначавано лице …, което няма право да заема такава длъжност поради обстоятелството, че е ръководител на политическа партия. Образуването по този повод на дело във ВАС не променя незаконността на извършените в противоречие със съответните разпоредби от правилниците действия, по които няма реакция от компетентните за това органи. По многобройните жалби… до момента са проведени 17 съдебни заседания. Делото е прекратявано вече 5 пъти от различни състави на Софийския градски съд и на ВАС;
· в Химическия факултет едно и също лице беше избрано за ръководител на две катедри;
· За съжаление, с изключение на случаите с Богословски факултет, Факултета по класически и нови филологии и Факултета по математика и информатика, досега вече месеци и години не са предприети произтичащите от нарушенията мерки. Не намираме такъв подход за академичен. Апелираме за уважение на правилата, които сами сме създали;
· Контролният съвет с тревога желае отново да привлече вниманието върху нееднократно констатираните слабости в произвеждането на избори за студентски представители в Общото събрание на Университета и в общите събрания на неговите структурни звена;
· Видно е от представената документация, че въпреки поканата твърде малък брой студенти участват в съответните събрания на студентските общности, поради което те не могат да бъдат квалифицирани като „общи". … в протоколите за избор не е отразен нито общият брой на студентите, нито броят на присъствалите, а само на гласувалите. … през 2003 г. не е произвеждан избор, а поради съвпадане на броя на предложенията с определената квота всички предложени са били обявени за избрани;
· По никакви правила не могат да бъдат признати за редовни последните избори, при гласуването в които не е имало списъци с магистрантите и не е могъл да бъде упражняван контрол за действителната принадлежност към избирателната общност;
· …се яви само председателят с аргумента, че само той еднолично представлява Студентския съвет и може да изразява мнения от негово име. Контролният съвет дълбоко се съмнява в демократичността на подобен подход и подобни принципи. Съмнява се в представителността на студентските представители и в изразяването на действителните общи интереси на голяма, ако не на по-голямата част от студентите;
· Не е познат в света демократичен принцип, според който представителите на определена общност да се излъчват от единици - членове на общността. Това повдига и въпроса дали „избраните" по такъв начин студенти се чувстват представители на студентската общност, или на една групичка от нея, която ги е излъчила;
· Впрочем, извършваните от Контролния съвет проверки оформиха нашето убеждение за една опасна тенденция - Студентският съвет не се утвърждава и не се възприема като демократичен орган на студентското самоуправление, а като форма за задоволяване на лични потребности на някои негови членове. Забелязват се неприемливи авторитарни тенденции като еднолично представителство от председателя на Студентския съвет, нередовни заседания на съвета и на неговото изпълнително бюро, несъответни на демократичните и академичните принципи действия, като издаване на заповеди и забрани от председателя на Студентския съвет и т.н. Забелязваме и неприемливо за нас ухажване на студентите в предизборни периоди, даване на неизпълними обещания, подминаване без реакция на някои недостатъци в дейността на Студентския съвет и др. За Контролния съвет това са несъответни на академичната традиция действия;
· поради липса на каквито и да е доказателства за противното, Контролният съвет намери, че не са произведени избори за ръководители на катедри, чиито мандат отдавна е изтекъл;
· има случаи, в които не е известно защо мандатът на определен ръководител на катедра не съвпада с общия мандат на останалите ръководители в едно и също структурно звено;
· прави впечатление големият брой случаи на назначаване на „временно изпълняващи длъжността". Това, както е известно, може да стане за срок до 3 месеца. Има случаи обаче, когато „временното" изпълняване се превръща в постоянно, без да е оформено по надлежния ред;
· Досега не се правят никакви проверки на реалността на декларираната от факултетите преподавателска заетост, която в някои случаи означава, че един преподавател има 1165 часа годишна заетост;
· Учудване буди ширещата се в академичното пространство информация за заплащане например на допълнителни възнаграждения на служителите в отдел „Студенти" за записване на новоприети и прехвърлени студенти - при това не за конкретно положен извънреден труд, а с обща сума;
· смятаме, че рязко следва да бъдат ограничени разходите за луксозни нужди - например непрекъснато увеличаване на автомобилния парк на ректорското ръководство с луксозни леки и други автомобили; увеличаване на броя на луксозните заведения за хранене; провеждане на заседания на Академическия съвет на морския бряг; необосновани екзотични пътувания извън страната и пр.;
· настояваме за по-голяма гласност в провеждането на обществени поръчки и на резултатите от тях. Понастоящем няма никаква система нито за информиране, нито за контролиране на управлението на университетските имоти, за тяхното използване и разходите за тяхната издръжка;
· Тревожно е, че в нашия университет, съдейки от постъпващите в Контролния съвет сигнали, декан може да посегне физически на преподавател в ръководения от него факултет; че член на ръководството на Студентския съвет (дори избран за негов председател) може да подправи документ; че преподавател може да преправи или да представи неистински протокол от заседание на катедрен съвет или протокол с невярно съдържание... Не просто е тревожно, а позорно!
Целия отчет на Контролния съвет на Софийския университет потвърждава и дава нови доказателства за липсата на демократичност и наличието на законов произвол в рамките на академичната автономия. Особено сериозни са забележките към Студентския съвет (“Студентският съвет не се утвърждава и не се възприема като демократичен орган на студентското самоуправление, а като форма за задоволяване на лични потребности на някои негови членове”). Същевременно се отчита и скритото одобрение към порочните практики в студентското представителство (“Забелязваме и неприемливо за нас ухажване на студентите в предизборни периоди, даване на неизпълними обещания, подминаване без реакция на някои недостатъци в дейността на Студентския съвет и др.”).

“Купуването” на гласове във висшите училища

Наред с масовото купуване на гласове на изборите за местна власт, интересно е и положението с изборите за академична власт в университетите, притежаващи не по-малки държавни субсидии от една голяма община. За сравнение:
Бюджетни средства за общини:
· Ямбол – 13,06 млн. лв.
· Плевен – 23,27 млн. лв.
· Русе – 31,13 млн. лв.
Бюджетни средства за държавни висши училища:
· Университет за национално и световно стопанство – 14,37 млн. лв.
· Технически университет – София – 25,32 млн. лв.
· Софийски Университет “Св. Кл. Охридски” – 32,78 млн. лв.
Също така университетите имат право да кандидатстват за финансиране не само по европейски, но и по международни научни и изследователски програми, като финансовия контрол при тях е значително по-слаб, отколкото за проекти в публичния сектор и земеделието.
В тази връзка поста, Ректор на висше училище в България е не по-малко апетитен от този на общински кмет. Води ли това обаче до аналогични на местните избори нарушения в изборните процедури и незаконни начини за осигуряване на необходимия електорат?
Присъщо на академично общество, похватите за “осигуряване” на гласове не са толкова първични, както е при местни или парламентарни избори. Освен това изборните комисии, преброителите, а и цялата организация на изборите се “самоконтролират” под въздействие на настоящия ректор, без независими наблюдатели. Това е предпоставка за липса на прозрачност и независима оценка на законосъобразността на изборите. Веднъж закрепила се на власт, една академична върхушка или се самоизбира до края на жизнения си цикъл, или назначава удобни заместници и приемници на тяхната политика за управление.
Удобен инструмент за манипулация и осигуряване на необходимия брой гласове са послушните и лесно управляеми Студентски съвети, които според ЗВО са не по-малко от 15% от Общото събрание на висшите училища.
Как студентите се “убеждават” да гласуват за някой кандидат? Похватите са разнообразни и варират от щедри обещания до заплахи. Студентският “електорат” е най-дисциплиниран и гласува под строй, като използва “демократични” пищови, наложени от върхушката на студентското представителство, което чрез подкрепата си за определени кандидати получава по-голям бюджет и никакъв контрол над разходването му.
Както се вижда на снимката, в “пищовчетата” са посочени номерата на “подходящите” членове на АС (Академичен съвет). Зад тези номера в изборните бюлетини фигурират определени имена, а гласуването е тайно.
Често действащите представители на Студентския съвет са прекалено “неопитни” или “прекалено” морални за подобни академични сделки. Тогава на общите събрания на Студентските съвети се появяват доскорошните студентски лидери, които се държат от ръководството именно за тази цел – да манипулират този твърд 15%-ов електорат, който в повечето случаи е напълно достатъчен да осигури избирането на определен ректор и състав за академичен съвет. Те са назначени най-често като докторанти, ректорски консултанти, заместник началници на общежития и др. привлекателни постове в замяна на контрола на студентския вот.
Като заключение може да обобщим, че “купуването” на гласове за избори на ръководство на висшите училища е неявно. То става чрез безконтролен достъп по финансови средства – например годишните бюджети на Студентските съвети на големите висши училища са над 100 000 лв. От бившите студентски лидери се иска контрол над техните приемници, чрез осигуряване на различни академични постове. В някои университети дори са създадени и одобрени от ръководството извън-законови Студентски сенати, парламенти и други формации, не попадащи в обхвата на официални закони и нормативи, но управляващи дейността на официалния Студентски съвет.